NABAVA LINIJE ZA PROIZVODNJU TRAKE ZA IZRADU KLAMERICA I APARATA ZA ČEONO VARENJE ŽICE / PROCUREMENT OF WIRE BANDING LINE FOR STAPLES PRODUCTION AND WIRE BUTT WELDING MACHINE

Datum objave/Date of publication: 27.04.2018.

NABAVA LINIJE ZA PROIZVODNJU TRAKE ZA IZRADU KLAMERICA I APARATA ZA ČEONO VARENJE ŽICE / PROCUREMENT OF WIRE BANDING LINE FOR STAPLES PRODUCTION AND WIRE BUTT WELDING MACHINE

KK.03.2.1.05.0285/4

Poštovani, /Dear,

ERGO KLAMERICE d.o.o., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska, OIB: 22637302039 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti“ ukupne vrijednosti 12.205.368,18 HRK od čega je 3.544.846,74 HRK (hrvatskih kuna) sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)./ ERGO STAPLES ltd., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Croatia, OIB: 22637302039 (hereinafter: The Contracting Entity) implement the project named „ Efficient and competitive production of the staples for the future “ of total value 12.205.368,18 HRK of which 3.544.846,74 HRK (Croatian Kuna) is co-financed by non-refundable funds of the European Union from European Regional Development Fund (ERDF).

Predmet nabave su jedna (1) linija za proizvodnju trake za izradu klamerica i jedan (1) aparat za čeono varenje žice. / The subject of procurement is one (1) wire banding line for staples production and one (1) wire butt welding machine.

U prilogu ove Obavijesti nalaze se sljedeći dokumenti koji čine Dokumentaciju o nabavi / In the attachment of this Notice are the following documents that form the Tender documentation:

  • Dokumentacija o nabavi; Tender documentation
  • Prilog I – Ponudbeni list; Annex I – Bid sheet;
  • Prilog II – Troškovnik; Annex II – Bill of Costs;
  • Prilog III – Tehničke specifikacije; Annex III – Technical specifications;
  • Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja; Annex IV – Declaration of no reason for exclusion;
  • Prilog V – Izjava o ispunjenju profesionalne sposobnosti; Annex V – Declaration of professional capability;
  • Prilog VI – Izjava o ispunjenju ekonomske i financijske sposobnosti; Annex VI – Declaration of economic and financial capability;
  • Prilog VII – Izjava o ispunjenju tehničke sposobnosti; Annex VII – Declaration of technical capability

Za potpune informacije o pravilima nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi – https://strukturnifondovi.hr/ For the complete information on public procurement rules, please see the Practical guide, Annex 4 – Procurement procedures for persons that are not obliged to Law of Public Procurement – https://strukturnifondovi.hr

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za Dokumentaciju o nabavi, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi (http://www.ergo.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta. / During the period for tender submission economic operators may request additional information related to the tender documents, the Contracting Entity will publish all answers on available places (media) on which the Procurement Notice and Tender documentations was published (http://www.ergo.hr/) without disclosing the identity of economic operator.

Podaci o naručitelju (NOJN): / Contracting Entity information (NOJN)

Naručitelj: / Contracting Entity: Ergo Klamerice d.o.o. / Ergo Staples ltd.

Sjedište: / Address: Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska/Croatia

OIB: / VAT ID: 22637302039

Kontakt osoba: / Contact person: Zvonimir Ergović

Elektronička pošta: / E-mail: ergo@ergo.hr

Telefonski broj: / Phone number: +385 35 405 560

Telefaks: / Fax number: +385 35 405 564

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. Dokumentacije o nabavi, najkasnije 18.05.2018. godine. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. Elektronička dostava ponuda nije dozvoljena. / The tender, including obligated documents, annexes and following documents if they are included, must be submitted at the address from section 6.1. of Tender documentation, at the latest on 18.05.2018. The date of receipt is the date of submission the tender, i.e. the date of receipt in the post office or courier service, etc.The electronic submitting of the Tender is not allowed.

 

Obavijest o nabavi; Procurement notice

Dokumentacija o nabavi; Tender documentation