NABAVA ŠTANCI – PRESA ZA PROIZVODNJU KLAMERICA / PROCUREMENT OF STAMPING MACHINES – PRESSES FOR STAPLES PRODUCTION

Datum objave/Date of publication: 06.04.2018.

NABAVA ŠTANCI – PRESA ZA PROIZVODNJU KLAMERICA /

PROCUREMENT OF STAMPING MACHINES – PRESSES FOR STAPLES PRODUCTION

KK.03.2.1.05.0285/12

 

GRUPA 1 – Štanca 1– presa za proizvodnju srednjih i teških klamerica od debele žice /

LOT 1 – Stamping machine 1– press for production of thick wire made medium and heavy staples

 

GRUPA 2 – Štanca 2– presa za proizvodnju klamerica od tanke žice manje pritisne snage /

LOT 2 – Stamping machine 2– press for production of light wire made staples with lesser pressure power

 

GRUPA 3 – Štanca 2– presa za proizvodnju klamerica od tanke žice veće pritisne snage /

LOT 3 – Stamping machine 2– press for production of light wire made staples with greater pressure power

 

Poštovani, /Dear,

ERGO KLAMERICE d.o.o., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Hrvatska, OIB: 22637302039 (u daljnjem tekstu Naručitelj), provodi projekt pod nazivom „Učinkovita i konkurentna proizvodnja za klamerice budućnosti“ ukupne vrijednosti 12.205.368,18 HRK od čega je 3.544.846,74 HRK (hrvatskih kuna) sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)./ ERGO STAPLES ltd., Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani, Croatia, OIB: 22637302039 (hereinafter: The Contracting Entity) implement the project named „ Efficient and competitive production of the staples for the future “ of total value 12.205.368,18 HRK of which 3.544.846,74 HRK (Croatian Kuna) is co-financed by non-refundable funds of the European Union from European Regional Development Fund (ERDF).

 

Predmet nabave su tri (3) štance – prese za proizvodnju klamerica. / The subject of procurement are three (3) stamping machines – presses for staples production.

 

U prilogu ove Obavijesti nalaze se sljedeći dokumenti koji čine Dokumentaciju za nadmetanje / In the attachment of this Notice are the following documents that form the Tender documentation:

  • Dokumentacija za nadmetanje; Tender documentation
  • Grupa 1 – Prilozi; Lot 1 – Annexes
  • Grupa 2 – Prilozi; Lot 2 – Annexes
  • Grupa 3 – Prilozi; Lot 3 – Annexes

 

Za potpune informacije o pravilima nabave molimo vas da pogledate vodič Prilog 4 – Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi – https://strukturnifondovi.hr/ For the complete information on public procurement rules, please see the Practical guide,  Annex 4 – Procurement procedures for persons that are not obliged to Law of Public Procurement – https://strukturnifondovi.hr

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije vezane za dokumentaciju za nadmetanje, a Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim mjestima (medijima) na kojima je objavljena Obavijest o nabavi i Dokumentacija za nadmetanje  (http://www.ergo.hr/) bez otkrivanja identiteta gospodarskog subjekta / During the period for tender submission economic operators may request additional information related to the tender documents, the Contracting Entity will  publish all answers on available  places (media) on which the Procurement Notice and Tender documentations was published  (http://www.ergo.hr/) without disclosing the identity of economic operator.

 

Podaci o naručitelju (NOJN): / Contracting Entity information (NOJN)

 Naručitelj (NOJN): /Contracting Entity (NOJN): ERGO KLAMERICE d.o.o. / ERGO STAPLES ltd.

Sjedište: / Address: Vladimira Nazora 78, HR-35257 Lužani

OIB: / VAT ID: 22637302039

Kontakt osoba: / Contact person: Zvonimir Ergović

Elektronička pošta: / E-mail: ergo@ergo.hr

Telefonski broj: / Phone number: +385 35 405 560

Telefaks: / Fax number: +385 35 405 564

 

Ponuda uključujući obvezne dokumente, priloge i popratne dokumente ukoliko ih imaju, moraju se dostaviti na adresu iz točke 6.1. Dokumentacije za nadmetanje, najkasnije 27.04.2018. godine. Za datum zaprimanja smatra se datum slanja, odnosno datum zaprimanja u poštanski ured ili kurirsku službu i sl. Elektronička dostava ponuda nije dozvoljena. / The tender, including obligated documents, annexes and following documents if they are included, must be submitted at the address from section 6.1. of Tender documentation, at the latest on 27.04.2018. The date of receipt is the date of submission the tender, i.e. the date of receipt in the post office or courier service, etc.The electronic submitting of the Tender is not allowed.

 

Obavijest o nabavi; Procurement notice

Dokumentacija za nadmetanje; Tender documentation

GRUPA 1 – Prilozi; LOT 1 – Annexes

GRUPA 2 – Prilozi; LOT 2 – Annexes

GRUPA 3 – Prilozi; LOT 3 – Annexes